Klachtenprocedure reBUILD Coaching


Ieder persoon (cliënt of derde persoon) die met de reBUILD Coaching te maken heeft, kan een klacht hebben over datgene wat hij/zij (heeft) mee(ge)maakt in relatie tot reBUILD Coaching.

Een klacht is een uiting van ontevredenheid. Deze ontevredenheid kan zijn gebaseerd op goede gronden, misverstanden of onjuiste gronden. Wat het ook is, het is belangrijk dat de ontevredenheid wordt weggenomen, misverstanden worden opgelost of dat er actie wordt ondernomen als de ontevredenheid is gebaseerd op goede gronden.

Als jij/u een klacht hebt/heeft over de reBUILD Coaching, blijf dan niet zitten met jouw/uw klacht maar stel dit aan de orde. De wijze waarop dit kan plaatsvinden wordt in deze Klachtenprocedure uitgewerkt, zodat jij/u weet hoe een klacht bespreekbaar kan worden gemaakt en wat daar vervolgens mee gebeurt.

Voor de personen waarover wordt geklaagd, is het ook van belang te weten hoe op zorgvuldige wijze met klachten wordt omgegaan en wat van hen wordt verwacht. Deze Klachtenprocedure geeft dus ook duidelijkheid voor de personen die betrokken zijn bij de feiten in relatie tot de klachten.


Heb je een klacht vanuit de WMO, WLZ of JW?

Als jij/u een klacht hebt/heeft zijn er twee paden die jij/u kunt bewandelen.


1

  • Maak de klacht -voor zover dit mogelijk en gewenst is -eerst bespreekbaar met de persoon of personen tot wie de klachten zich richten of diens leidinggevenden. Laat je hierbij eventueel ondersteunen door de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Friesland.
  • Maar een afspraak met iemand van de  directie (Wilco of Jolanda Schreiber) om de klacht te bespreken. Laat je hierbij eventueel ondersteunen door de vertrouwenspersoon van Zorgbelang Friesland of iemand anders die je vertrouwt.
  • Indien het ongenoegen niet is weggenomen, dan wel indien zich de situatie voordoet dat jij/u zich niet rechtstreeks tot de zorgaanbieder wil wenden, kan je een klacht indienen bij de klachtencommissie door op https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
    Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de Klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.


2

  • Dien direct, zonder tussenkomst van reBUILD Coaching een klacht in bij de klachtencommissie door op https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.
    Bij het indienen van een klacht kan de cliënt of diens vertegenwoordiger beroep doen op ondersteuning van de Klachtenfunctionaris. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de klager bij het formuleren van de klacht.

Wil je meer informatie?

Het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg voor zorg en hulpaanbieders vallend onder de Jeugdwet is hier te vinden: https://klachtenportaalzorg.nl/voorwaarden-en-klachtenreglement/.

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen. Klachtenportaal zorg is bereikbaar op telefoonnummer 0228-322205.

Op de homepage van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.